Psychospołeczne Aspekty Medycyny 4

Moduł: PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY MEDYCYNY 4


Koordynator modułu   /do góry/


dr n.med. Magdalena Horodeńska
Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Ogłoszenia   /do góry/


Wskazówki nr 2 dla Studentów

PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY MEDYCYNY 4”
Informacje organizacyjne dotyczące zaliczenia praktycznego
Rok akademicki: 2019/2020
Koordynator: dr n .med. Magdalena Horodeńska
Szanowni Państwo,
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 56/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie przekazuję poniżej szczegółowe informacje dotyczące zaliczenia umiejętności w kursie PAM4. W razie pytań proszę o kontakt mailowy: magdalenahorodenska@umlub.pl lub z Sekretariatem Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej nr tel.: 81 448 59 30.
Z wyrazami szacunku,
Magdalena Horodeńska
Zaliczenie ma formę rozmowy z Pacjentem Symulowanym (SP) w trakcie, której student ma zademonstrować umiejętności z zakresu komunikacji klinicznej wg Wytycznych Calgary – Cambridge (WCC) ćwiczonych w trakcie zajęć:
• Umiejętności Rozpoczynania Konsultacji wg WCC
• Wybrane umiejętności Zbierania Informacji wg WCC, w tym:
o Perspektywa biomedyczna –kolejność zdarzeń, analiza objawów (technika kokona, WWGGAA+B), bez przeglądu układów i narządów
o Podstawowe informacje/kontekst – historia medyczna, przyjmowane leki i alergie, wywiad rodzinny, wywiad osobowy i socjalny, bez przeglądu układów i narządów
• Wybrane umiejętności Nadawania Struktury Konsultacji wg WCC, w tym:
o Wewnętrzne podsumowania, sygnalizowanie, zarządzanie czasem (na zadanie 10 min)
• Wybrane/adekwatne do rozmowy umiejętności Budowania Relacji wg WCC
Rozmowa odbywa się on-line na platformie zoom, w trakcie której obecny jest: Student, Pacjent Symulowany (SP) i Asystent oraz może być obecny koordynator kursu. Bardzo proszę aby student w czasie zaliczenia był ubrany w fartuch lekarski.
Opis sytuacji: Jesteś studentem 2 roku medycyny na praktykach w POZ. Lekarz został wywołany pilnie do gabinetu zabiegowego. Jesteś sam w gabinecie. Lekarz poprosił Cię abyś zaczął konsultację z następnym pacjentem. Pacjent zapuka do gabinetu. Masz 10 min. Gdy skończysz – powiedz „zakończyłem zadanie”. Twoim zadaniem jest wykazać się profesjonalizmem i umiejętnościami komunikowania wg Wytycznych Calgary-Cambridge ćwiczonymi na zajęciach.
Student na zadanie ma 10 min. Gdy zakończy zadanie przed czasem, powinien to wyraźnie zakomunikować.
Asystenci ustalają ze swoimi grupami termin zaliczenia. Asystenci przekazują grupie dane do logowania oraz kolejność, w jakiej poszczególni studenci mają się logować. Każdy kolejny student loguje się co 10 min licząc od rozpoczęcia zajęć. Student po zalogowaniu nie może od razu dołączyć do spotkania – oczekuje w tzw. „waiting room” ( ma informacje, że musi czekać, aż host go dopuści do spotkania). Asystent jako host „wpuszcza” studenta na spotkanie.
Student po zalogowaniu identyfikuje się legitymacją studencką. Student musi mieć włączoną kamerę w trakcie całego zaliczenia.
Po upływie 10 min rozmowa z SP jest przerywana. Student uzyskuje tylko informację czy zaliczył pozytywnie czy nie. Nie dostaje żadnej innej szczegółowej informacji zwrotnej. Na informacje zwrotne był czas w trakcie wcześniejszych ćwiczeń. W przypadku braku zaliczenia ustalony zostanie inny termin na zaliczenie.

Szanowni Państwo,
Prezentacja prowadzących

Szanowni Państwo,

SEMINARIUM 2
Szanowni Państwo,
Proszę aby na drugie seminarium zapoznać się z Kodeksem Etyki Lekarskiej dostępnym na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej
https://www.nil.org.pl/dokumenty/kodeks-etyki-lekarskiej

Opis modułu   /do góry/


1. Zapoznanie studentów z Kodeksem Etyki Lekarskiej i Kartą Praw Pacjenta
2. Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu komunikacji klinicznej oraz nauczenie ich podstawowych umiejętności komunikowania się z pacjentem w trakcie konsultacji lekarskiej. Planujemy nie tylko zademonstrować, jak wykorzystać umiejętności komunikowania się podczas konsultacji lekarskiej, chcemy również przedstawić wyniki badań naukowych, które potwierdzą znaczenie umiejętności komunikowania się i udokumentują wynikające z nich potencjalne korzyści dla lekarzy i pacjentów. Celem zajęć jest nauczenie zestawu podstawowych umiejętności. Zastosowane będzie nauczanie oparte na doświadczeniu
3. Zapoznanie studentów z zasadami przygotowywania wystąpień publicznych

Regulamin modułu   /do góry/


Do pobrania:

Regulamin
Syllabus

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu

Aby zaliczyć przedmiot “Psychospołeczne aspekty medycyny 4”, studenci muszą:
1. przestrzegać zasad obecności na zajęciach
2. przestrzegać zasad profesjonalnego postępowania wg “Kodeksu honorowego” studenta medycyny
3. zaliczyć zadanie zlecone (umiejętności) na ocenę co najmniej dostateczną
4. zdać test końcowy

Ocena końcowa z przedmiotu „Psychospołeczne aspekty medycyny 4” jest oceną z wyliczaną wg algorytmu. Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu „Psychospołeczne aspekty medycyny 4” jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z każdej kategorii: wiedza, umiejętności, kompetencje. Ocena końcowa liczona jest wg. algorytmu W x 0,4+ U x 0,5 + K x 0,1
Kryteria szczegółowe:
Ocena dostateczna (3,0) – 60%- 70%
Ocena dość dobra (3,5) – 71%- 79%
Ocena dobra (4,0) – 80% -84%
Ocena ponad dobra (4,5)- 85%- 89%
Ocena bardzo dobra (5,0) – 90%- 100%
WIEDZA - METODA– test
Test studenta składa się z ok. 60 pytań. Czas trwania testu ok. 60 minut. Ocenę pozytywną uzyskuje student, który udzieli co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.
Kryteria szczegółowe (testu):
Ocena dostateczna (3,0) – 60%- 70%
Ocena dość dobra (3,5) – 71%- 79%
Ocena dobra (4,0) – 80% -84%
Ocena ponad dobra (4,5)- 85%- 89%
Ocena bardzo dobra (5,0) – 90%- 100%
UMIEJĘTNOŚCI – METODA- zadanie zlecone w trakcie ćwiczeń oceniane na podstawie tak zwanej listy kontrolnej
KOMPETENCJE - METODA– obserwacja
Polega ona na obserwowaniu zachowania i postaw prezentowanych przez studenta w trakcie zajęć. Kompetencje studenta są oceniane przez osoby prowadzące ćwiczenia przy pomocy arkusza obserwacyjnego.

Harmonogram/sylabus   /do góry/


Do pobrania:
Psychospołeczne Aspekty Medycyny 4 - Harmonogram zajęć-cwiczenia
Psychospołeczne Aspekty Medycyny 4 - Harmonogram zajęć-seminaria

Egzamin / zaliczenia   /do góry/


---
Ocena końcowa
Psychospołeczne Aspekty Medycyny 4 - Wyniki zaliczenia

Literatura / pomoce naukowe   /do góry/


Literatura podstawowa

    Literatura podstawowa:
    1. Silverman J., Kurtz S., Draper J. Umiejętności komunikowania się z pacjentami. Medycyna praktyczna, 2018. Rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5

Literatura uzupełniająca

    Literatura uzupełniająca:
    1. Marcinowicz L., Chlabicz S. (red.): Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i rodziną. Praktyka lekarza rodzinnego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.
    2. Janczukowicz J. (red.): Profesjonalizm lekarski, Medical Education 2015.

Konsultacje prowadzących   /do góry/


dr n.med. Magdalena Horodeńska magdalenahorodenska@umlub.pl
Środa godz.8:00 - 9:30
CSM,pokoj nr. 415 IV pietro

dr n.med.Izabela Mamcarz
Poniedziałek g. 16.00-17.30 izabelamamcarz@umlub.pl
CSM,pokoj nr. 414 IV pietro

dr n.med.Aleksandra Rutkowska
Wtorek 10:00-12:30 aleksandrarutkowska@umlub.pl
CSM,pokoj nr. 414 IV pietro

dr n.med. Tomasz Kucmin
Poniedziałek godz.14:00 -15:30 tomaszkucmin@umlub.pl
CSM,pokoj nr. 415 IV pietro

lek.med.Magdalena Kozicka
Wtorek godz.16:45-18:15 magdalena.kozicka@umlub.pl
CSM,pokoj nr. 414, IV pietro