Psychospołeczne Aspekty Medycyny 4

Moduł: PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY MEDYCYNY 4


Koordynator modułu   /do góry/


mgr Magdalena Horodeńska
Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Ogłoszenia   /do góry/


Szanowni Państwo,
Została zmniejszona liczba rozdziałów, które obowiązują Państwa do testu z PAM4.
Z wymaganego w sylabusie podręcznika obowiązywać będą rozdziały: 1,2,3 i 4 (czyli bez wymaganego wcześniej rozdziału 5).
Bez zmian pozostają wymagania związane z treściami omawianymi na seminariach z etyki.

Szanowni Państwo,
Informujemy iż z uwagi na godziny i dni rektorskie WSZYSTKIE zajęcia PAM z czwartku i piątku nie odbędą się. Zajecia przesuwają się o jeden tydzien i w związku z tym iż juz raz zostały zajęcia przesuniete zajecia Pam dla grup czwartkowych i piątkowych zakończą sie 30 i 31.05.2019.

Szanowni Państwo,

Informujemy iż zajęcia PAM 4 dla grup 15,16 z Pania dr hab.n.med.K Drabko w dniu 10.04.2019 nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione w terminie i na zasadach ustalonych z prowadzącym zajęcia

Szanowni Państwo,

Informujemy iż zajęcia PAM w dniach 25.04 i 26.04 nie odbędą się ,w zamian za to zajęcia odbędą się w dniach 23 i 24 maja .

Szanowni Państwo,
Rozpoczęliśmy zajęcia w formie ćwiczeń. Przypominamy i zwracamy uwagę, że w trakcie ćwiczeń oceniane są Państwa kompetencje. Szczegółowe informacje w Załączniku
Informacja o ocenie kompetencji
Do zobaczenia na zajęciach,

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż ćwiczenia przez kolejne tygodnie nie będą odbywać się w stałych salach. Sale mogą ulegać zmianie i aby zachować porządek prosimy, aby na kilka minut przed rozpoczeciem zajęć, wszystkie grupy z danej godziny, zbierały się na holu na IV piętrze. Tam spotkacie się Państwo z prowadzącymi zajęcia w Waszych grupach i razem zejdziecie do odpowiednich sal. Dziękujemy za przestrzeganie tej zasady. Znacznie usprawni nam to pracę

Prezentacja prowadzących

Szanowni Państwo,
Informujemy iż w tym tygodniu(4.03.-8.03.2019) w trakcie zajęć z PAM4 będą Państwo rozwiązywać pytania z programu Tytan,aby to było możliwe na początku zajęć będą musieli Państwo - (każdy indywidualnie) założyć sobie konto na Programie Tytan. Bardzo prosimy aby zapisali sobie Państwo login i hasło do tego programu gdyż na innych przedmiotach i kolejnych latach będą Państwo korzystać z tego programu.

SEMINARIUM 2
Szanowni Państwo,
Proszę aby na drugie seminarium zapoznać się z Kodeksem Etyki Lekarskiej dostępnym na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej
https://www.nil.org.pl/dokumenty/kodeks-etyki-lekarskiej

Opis modułu   /do góry/


1. Zapoznanie studentów z Kodeksem Etyki Lekarskiej i Kartą Praw Pacjenta
2. Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu komunikacji klinicznej oraz nauczenie ich podstawowych umiejętności komunikowania się z pacjentem w trakcie konsultacji lekarskiej. Planujemy nie tylko zademonstrować, jak wykorzystać umiejętności komunikowania się podczas konsultacji lekarskiej, chcemy również przedstawić wyniki badań naukowych, które potwierdzą znaczenie umiejętności komunikowania się i udokumentują wynikające z nich potencjalne korzyści dla lekarzy i pacjentów. Celem zajęć jest nauczenie zestawu podstawowych umiejętności. Zastosowane będzie nauczanie oparte na doświadczeniu
3. Zapoznanie studentów z zasadami przygotowywania wystąpień publicznych

Regulamin modułu   /do góry/


Do pobrania:

Regulamin

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu

Aby zaliczyć przedmiot “Psychospołeczne aspekty medycyny 4”, studenci muszą:
1. przestrzegać zasad obecności na zajęciach
2. przestrzegać zasad profesjonalnego postępowania wg “Kodeksu honorowego” studenta medycyny
3. zaliczyć zadanie zlecone (umiejętności) na ocenę co najmniej dostateczną
4. zdać test końcowy

Oceny końcowe -test poprawkowy

Oceny końcowe

Oceny z testu 06.06.2019

Ocena końcowa z przedmiotu „Psychospołeczne aspekty medycyny 4” jest oceną z wyliczaną wg algorytmu. Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu „Psychospołeczne aspekty medycyny 4” jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z każdej kategorii: wiedza, umiejętności, kompetencje. Ocena końcowa liczona jest wg. algorytmu W x 0,3+ U x 0,6 + K x 0,1
Kryteria szczegółowe:
Ocena dostateczna (3,0) – 60%- 70%
Ocena dość dobra (3,5) – 71%- 79%
Ocena dobra (4,0) – 80% -84%
Ocena ponad dobra (4,5)- 85%- 89%
Ocena bardzo dobra (5,0) – 90%- 100%
WIEDZA - METODA– test
Test studenta składa się z pisemnej odpowiedzi na ok. 30 pytań. Zawiera pytania w formie jednokrotnego wyboru /wielokrotnego/ jednokrotnej odpowiedzi/pytania otwarte. Czas trwania testu ok. 30 minut. Ocenę pozytywną uzyskuje student, który udzieli co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Treść testów do wglądu w jednostce prowadzącej zajęcia.
Kryteria szczegółowe (testu):
Ocena dostateczna (3,0) – 60%- 70%
Ocena dość dobra (3,5) – 71%- 79%
Ocena dobra (4,0) – 80% -84%
Ocena ponad dobra (4,5)- 85%- 89%
Ocena bardzo dobra (5,0) – 90%- 100%
UMIEJĘTNOŚCI – METODA- zadanie zlecone w trakcie ćwiczeń oceniane na podstawie tak zwanej listy kontrolnej
Kryteria szczegółowe:
Ocena dostateczna (3,0) – 60%- 70%
Ocena dość dobra (3,5) – 71%- 79%
Ocena dobra (4,0) – 80% -84%
Ocena ponad dobra (4,5)- 85%- 89%
Ocena bardzo dobra (5,0) – 90%- 100%
KOMPETENCJE - METODA– obserwacja
Polega ona na obserwowaniu zachowania i postaw prezentowanych przez studenta w trakcie zajęć. Kompetencje studenta są oceniane przy pomocy arkusza obserwacyjnego

Harmonogram/sylabus   /do góry/


Do pobrania:
Psychospołeczne Aspekty Medycyny 4 - harmonogram zajęć Ćwiczenia

Psychospołeczne Aspekty Medycyny 4 - harmonogram zajęć Seminaria

Psychospołeczne Aspekty Medycyny 4 - sylabus

Egzamin / zaliczenia   /do góry/


---

Szanowni Państwo,
Zaliczeni poprawkowe z przedmiotu PAM4 odbędzie się dnia 3.09.2019 o godz.10:00 w CSM.

Literatura / pomoce naukowe   /do góry/


Literatura podstawowa

    Literatura podstawowa:
    1. Silverman J., Kurtz S., Draper J. Umiejętności komunikowania się z pacjentami. Medycyna praktyczna, 2018. Rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5

Literatura uzupełniająca

    Literatura uzupełniająca:
    1. Marcinowicz L., Chlabicz S. (red.): Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i rodziną. Praktyka lekarza rodzinnego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.
    2. Janczukowicz J. (red.): Profesjonalizm lekarski, Medical Education 2015.

Konsultacje prowadzących   /do góry/


mgr Magdalena Horodeńska

wtorki 11.00 do 11.45 pokoj nr. 415 IV pietro CSM
czwartki 14.00 do 14.45 pokoj nr. 415 IV pietro CSM